Je profielfoto, Geen fotobeschrijving beschikbaar.          

 

Huishoudelijk reglement SC.Eendracht Aalst Ladies

 

Inleiding
SC.Eendracht Aalst Ladies wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen.
Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. SC.Eendracht Aalst Ladies wil actief werken aan de bewustwording bij speelsters, begeleiders, trainers, verzorgers en ouders op dit vlak. SC.Eendracht Aalst Ladies moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. De club heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur draagt de gedragscode actief uit. Met name de trainers, begeleiders en ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van deze gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

Algemeen
De gedragscode geldt voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene gedragsregels.

Doelstelling
SC.Eendracht Aalst Ladies wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat er voldoende uitdaging is om beter te gaan voetballen. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het clubgevoel willen we bewerkstelligen dat SC.Eendracht Aalst Ladies een club is om trots op te zijn.

Over wie gaat het?
Iedereen die lid is of lid wil worden bij SC.Eendracht Aalst Ladies moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders op de hoogte dienen te zijn van de gedragscode. De gedragscode wordt door iedereen bij SC.Eendracht Aalst Ladies uitgedragen en nageleefd. We kunnen en durven elkaar hierop aanspreken. Goede omgangsvormen, vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn.
Daarna spreken we met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als mensen (speelsters, trainers, leiders, ouders) zich niet aan de regels van de gedragscode houden ? We nemen dan maatregelen, we noemen dit sancties.

Algemene gedragsregels
SC.Eendracht Aalst Ladies vraagt uitdrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. 

Verplichtingen en algemene verwachtingen die het bestuur zeer op prijs stelt voor A-kern en beloften, afgevaardigden en trainers zijn: het helpen bij de activiteiten, eetfestijnen, wedstrijddiners, voorstelling van de damesploegen, enz, die de club inricht ten voordele van de werking. Bij het niet actief deelnemen staat een boete van 50 € tegenover.

Bij thuiswedstrijden wordt er verwacht dat de speelsters snel douchen en hun opwachting maken ten laatste 45’ na de wedstrijd in de kantine. Het socialiseren met de supporters en sponsors wordt zeer op prijs gesteld. Daarna zal er samen een lunch genuttigd worden. Iedere speelster en staflid zal zich presenteren in uitgangskledij. 

Bij uitwedstrijden presenteren we ons ook in uitgangskledij en zullen we gezamelijk de sponsors na de wedstrijd bezoeken.

Het is dan ook vrij duidelijk dat, voor wie dan ook, er gedragregels en sancties nodig zijn.

Hieronder volgen een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van onze voetbalterreinen van toepassing zijn. 

Wat zijn onze uitgangspunten?
Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.
We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
We hebben respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
Er moet ten alle tijde gespeeld worden om te winnen, maar men moet ook leren omgaan met verliezen.
Bij een teamsport is de speelster er voor het team en het team is voor de speelster.
Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen. Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

Op en rond de voetbalterreinen
Het sportterrein is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:
Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. Ga je buiten zitten, dan is dat geen probleem, maar breng het dan zelf even terug.
Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op de tafels.
Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.
Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.

Gedragsregels en praktische afspraken voor de speelsters
Trainingen
Alle trainingen gaan door op de terreinen aan de Zandberg of eventueel anders aangegeven.
Wij vragen aan iedere speelster om tijdig op de training aanwezig te zijn, interne afspraken met de trainers.
Indien je niet aanwezig kan zijn op een training of wedstrijd dan verwittig je tijdig je trainer.
Voor onze keepers zijn er afzonderlijke keeperstrainingen. Wanneer een teamtraining samenvalt met een keeperstraining is voor de keepers de keeperstraining prioritair (onderlinge afspraken tussen trainers en keepertrainer).

Wedstrijden
Bij thuiswedstrijden zijn we aanwezig in de aangeduide kleedkamer op het afgesproken uur in outfit van de club.
Bij uitwedstrijden zijn we stipt aanwezig op het afgesproken uur aan het afgesproken verzamelpunt in outfit van de club.
Indien je omwille van bepaalde omstandigheden niet in staat bent om op het afgesproken uur aanwezig te zijn, dan verwittig je tijdig je trainer of afgevaardigde.
Na de wedstrijd of training nemen de speelsters een douche.

De sanctie bij het niet aanvaarden van een selectie bij een lager spelende ploeg, beloften, komt neer op een volgende selectie voor deze ploeg. Vooralleer terug aan te sluiten en geselecteerd te worden voor een hoger spelende ploeg, 1ste. ploeg, wordt hier aan deelgenomen.

Uitrusting
Zorg ervoor dat je voetbalschoenen voor het begin van een training of wedstrijd steeds proper zijn.
Draag zorg voor de door de club ter beschikking gestelde kledij.
Breng een merkteken of uw naam aan in uw persoonlijke kledij.
Voorzie kledij voor alle weeromstandigheden (trainingspak, regenvest).
Scheenbescherming, voetbalkousen, broekje, douchegerief, …

Accommodatie en materiaal
Wij rekenen erop dat de kleedkamers op een normale manier gebruikt worden. Dat houdt ook in dat iedere ploeg de gebruikte kleedkamer proper en opgeruimd achterlaat.
Laat de douche niet onnodig lopen.
Schoenen buiten afkloppen en afborstelen.

Gedrag
Wij verwachten dat je beleefd bent tegenover trainers, begeleiders, scheidsrechters, mede- en tegenspelers, ouders, … (minstens een handdruk), zowel op als naast het veld. Denk aan uw taalgebruik.
Heb respect voor je medespeelsters, moedig mekaar aan, werk mee aan de teamgeest.
Volg de richtlijnen van de trainers.
Beschouw de kritische benadering van de trainer als een leermoment.
Durf uitkomen voor je mening maar doe dit op een aanvaardbare manier en op een aanvaardbare plaats, dus niet vanop het veld of in de kantine.
Geef na de wedstrijd steeds je tegenspeelsters en de scheidsrechter(s) een hand.
Een handdruk na een overtreding is een uiting van respect.
Kettingen, horloges, ringen, … zijn taboe tijdens de  training en/of wedstrijd.
Draag steeds beenbeschermers (verplicht), speel met je shirt in je broek en opgetrokken kousen. Een eventuele spanbroek moet dezelfde kleur hebben als je voetbalbroekje.
Trap nooit naar het doel als je niet opgewarmd bent tijdens een wedstrijd en/of training.
Als er een probleem is, aarzel dan niet om dit bespreken met je trainer of je afgevaardigde. Kan je dit niet kwijt aan deze mensen dan ben je altijd welkom bij iemand van het bestuur. Blijf zeker niet rondlopen met uw ongenoegen.!!

Taken van onze ploegafgevaardigde
Is verantwoordelijk voor al het niet-sportieve rondom de ploeg. Laat de problematiek van de speelsters over aan de trainer.
De ploegverantwoordelijke heeft een voorbeeldfunctie. Toon je sportieve gedrag tegenover tegenstander en de scheidsrechter. Geef het sportief gedrag mee aan je speelsters.
Zorgt voor de opvang van de scheidsrechter en voorziet hem van een drankje.
Betaalt de vergoeding van de scheidsrechter na de wedstrijd.
Vult het digitaal scheidsrechtersblad in.
Neemt de wisselspeelsters bij hem tijdens de wedstrijd en zorgt dat deze de wedstrijd aandachtig volgen.
Zorgt voor drinken na de wedstrijd.
Ontvangt de speelsters van de tegenpartij en maakt ze wegwijs naar hun kleedkamer.
Voorziet de tegenpartij van water in de kleedkamers.
Begeleid de afgevaardigde van de tegenpartij naar de ontvangstruimte voor het invullen van het scheidsrechtersblad en bied hem/haar ook iets te drinken aan.
Zorgt ervoor dat alles ordelijk verloopt in de kleedkamers. Indien er meerdere teams in één kleedkamer zitten de speelsters groeperen.
Is de verantwoordelijke voor de kledij van de ploeg.
Verzamelt voor de wedstrijd de waardevolle voorwerpen van de speelsters en zorgt ervoor dat de kleedkamers tijdens de wedstrijd op slot zijn. (indien mogelijk)
Is tijdens de wedstrijd verantwoordelijk voor de orde langs het terrein.
Zorgt er samen met de trainer voor dat de kleedkamer na de wedstrijd proper worden achtergelaten. Breng de speelsters verantwoordelijkheid bij voor orde en netheid.
Zorgt voor de begeleiding van een speelster bij zware kwetsuren (formulier “aangifte ongeval”).
Vertegenwoordigt de club en ziet erop toe dat het vervoer voor wedstrijden op verplaatsing goed geregeld is en dat dit op een veilige manier (snelheid, alcohol,…) gebeurd.
Werkt mee aan een aangename teamsfeer zowel bij speelsters als bij ouders.
Steekt een handje toe tijdens verschillende clubactiviteiten. Kom eens kijken, supporteren voor het eerste elftal, laat de verschillende clubactiviteiten niet zomaar aan u voorbijgaan.
Stimuleert de ploeg, de ouders en supporters om deel te nemen aan de clubactiviteiten.

Gedragsregels voor de trainers
Tijdig aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen.
De trainer heeft op elk moment op EN naast het veld een voorbeeldfunctie. Toon je sportieve gedrag tegenover tegenstander en de scheidsrechter. Geef het sportief gedrag mee aan je speelsters.
Na afloop van de match tegenstander en scheidsrechter bedanken. Laat ook je speelsters tegenstander en scheidsrechter een hand geven.
Ook na de wedstrijd houd je toezicht op je speelsters. Controleer of ze kleedkamers netjes achterlaten. Breng je speelsters verantwoordelijkheid bij voor orde en netheid.
Is sportief verantwoordelijk voor de zijn toegewezen ploeg.
Is het eerste aanspreekpunt voor zijn elftal.
Geeft op een positieve manier leiding aan zijn team tijdens de trainingen en wedstrijden.
Brengt zijn speelsters bij de start van het nieuwe seizoen tijdig en persoonlijk op de hoogte van dag en uur van aanvang van de trainingen en maakt goede afspraken met zijn ploeg.
Indien je als trainer niet aanwezig kan zijn op een training of wedstrijd, verwittig dan tijdig de ploegverantwoordelijke.
Maak na iedere training ook een zelfevaluatie. Wat ging er goed, wat ging er minder goed. Pas je trainingen aan vraag raad bij collega-trainer.
Is aanwezig op de  trainersvergaderingen.
Ziet er samen met zijn afgevaardigde op toe dat het gebruikte materiaal terug op zijn plaats komt.
Onderhoud contacten met de speelsters en de gekwetste speelsters.
Zorgt ervoor dat de speelsters zich door middel van trainingen kunnen ontwikkelen op technisch, tactisch en fysisch gebied en met plezier voetballen.
Werkt mee aan goede ploeggeest en geeft positieve feedback na de wedstrijd.
Steekt een handje toe tijdens de verschillende clubactiviteiten. Kom eens kijken, supporteren voor het eerste elftal, laat de verschillende clubactiviteiten niet zomaar aan zich voorbijgaan.
Stimuleer je speelsters, ouders en supporters om deel te nemen aan clubactiviteiten.

Woordje aan, en gedragsregels voor, de ouders van de speelsters.
Uw dochter is lid van onze club en daar zijn wij blij mee. Onze clubmedewerkers staan klaar om uw dochter op een verantwoorde en sportieve manier te begeleiden tijdens de trainingen en wedstrijden.
Om de toekomst van onze club te verzekeren hebben wij de intentie om een goed en waardevolle jeugdige werking uit te bouwen. Dit kan echter alleen maar slagen indien alle ouders mee aan deze kar trekken.
Breng een merkteken of naam aan in uw persoonlijke kledij van uw kind.
Van onze speelsters verwachten wij dat ze zich sportief gedragen op en naast het veld. Het is dan ook heel normaal dat wij dat ook van jullie verwachten. Heb respect voor ieder op en rond het plein.
Moedig uw ploeg op een sportieve manier aan. Help je kinderen vertrouwen te krijgen.
Gedraag je tegenover de tegenstander, de scheidsrechter (zelfs wanneer je vindt dat zijn beslissing fout is) altijd positief.
Géén inmenging in de opstelling, speelwijze en andere beslissingen van de trainer. Het is de trainer die beslist welke positie de speelsters bekleden.
Hou steeds voor ogen: sportieve mislukkingen zijn nooit persoonlijke mislukkingen.
Help bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd op een reglementaire manier.
Het is natuurlijk best mogelijk dat u het niet eens bent met bepaalde zaken en/of beslissingen binnen onze vereniging. Bespreek dit in alle rust met de betrokken persoon of bestuur.

Alcohol, tabak en drugs
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apert genoemd te worden:
Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
Het is ten strengste verboden te roken in de kantine, op het veld of in de kleedkamers.
Drugsbezit en drugsgebruik in en om het voetbalterrein is niet toegestaan en zal direct leiden tot een terrein en kantine verbod.
Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.

Sancties
Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door SC.Eendracht Aalst Ladies. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen.
Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KBVB. Aan iedere verstrekte rode kaart of  gele kaart verbindt de KBVB een geldboete en (eventueel) een schorsing.

Ongeval en verzekering
Al onze leden zijn verzekerd tegen ongevallen bij het Federaal Solidariteitsfonds van de KBVB. Deze verzekering dekt echter slecht het strikt noodzakelijke. Een eigen ongevallenverzekering is daarom eventueel een optie.
Indien een speelsters een ongeval oploopt tijdens een wedstrijd of training waarvoor de tussenkomst van een dokter vereist is, dient als volgt gehandeld:
Vraag aan je afgevaardigde of in de kantine een aangifteformulier, en laat het door de geraadpleegde arts invullen.
Uw gegevens i.v.m. uw ziekenfonds volledig invullen in de overeenkomende vakjes op de achterzijde of een geel klevertje bijvoegen.
Dit medisch getuigschrift onmiddellijk bezorgen aan de secretaris, Jana Dekens, van de club.
Na enkele dagen ontvang je een gekleurd formulier “Geneeskundig getuigschrift van herstel en werkhervatting”.
Zodra de speelsters oordeelt genezen te zijn, laat hij dit formulier door de dokter invullen. Wie vroeger wil beginnen te spelen dan door de dokter voorziene datum speelt niet.We  nemen als club nooit het risico voor de speelster en het risico op een FF nederlaag..
U gaat naar het ziekenfonds met alle door u betaalde rekeningen en vraagt er een afrekening voor een sportongeval.
Deze afrekening moet u samen met en het gekleurde formulier bezorgen aan de secretaris, Jana Dekens.
De uitbetaling van de bedragen waarop u volgens de verzekering recht hebt, zal gebeuren door de penningmeester.

Afgelaste wedstrijden
Tijdens de wintermaanden gebeurt het regelmatig dat de KBVB de wedstrijden van jeugd/reserven en 1e elftal afgelast. De Bond laat dit aan zijn leden weten via VRT, radio 1, via haar website: www.belgianfootball.be/afgelastingen . De meest actuele info kan u echter het gemakkelijkste opvragen via het telefoonnummer 0900/00081.
Je kan ook terecht bij je trainer en/of afgevaardigde.Het clubbestuur wenst iedereen van harte welkom.

 

 

   

Hoofdsponsors:

plastiekhofstade  duffelcoat

pa management logo

Kledijsponsor:

accofiska logo       van migeroet logo    pareyn liften    
 
 
 
      zwarte kat logo  schrauwen logo  made in italy logo     vaillant logo   
 
 
de smaele lgo          dakwerken de vos logo
 
 
 
Sponsors:
 
begrafenissen arijs    JAN VERLEYZEN   albatros logo   alpha verzekeringen logo
 
 
castelein logo     hubo logo     plateau ramen logo     schoonjans logo     sterckx media lofgo